010-82672400
lf@cpa800.com
北京中关村
首页 > 服务项目 > 审计服务

代理服务

代理服务
    
    公司注销

    高新技术企业认定(含重新认定)

    高新技术企业复审

    高新技术企业检查应对

    高新技术企业税务风险管理

    高新技术企业研发费用辅助账辅导

    研发费用加计扣除申请

    “四技”收入增值税减免申请

    技术转让所得税减免申请

    高新企业技术合同认证

    双软企业认证

    动漫企业申请和审计

    税收优惠规划及财政补贴申请

    税务听证代理

    税务行政复议代理

    税务稽查危机化解

    税务争议解决

    税务稽查应对

    外资公司设立、变更、记帐、年检
关键词:
代理服务

推荐阅读